+48 22 250 29 29 info@prmgrupa.pl Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00
+48 22 250 29 29 info@prmgrupa.pl Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Polityka prywatności PRM Grupa

W związku z tym, że zachowanie poufności danych i ochrona prywatności naszych Podopiecznych i Klientów stanowią dla nas kwestię priorytetową, w niniejszej Polityce Prywatności określamy cel i sposób przetwarzania Państwa danych osobowych oraz określamy nasze zobowiązania w zakresie powierzonych nam danych.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i dostępu do informacji w następujący sposób:

Przetwarzane dane

Podczas Państwa wizyty na naszych stronach internetowych i korzystania z naszych serwisów automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa wizyty i aktywności, w szczególności: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji na temat danych zbieranych drogą internetową znajdzie Pani/Pan w części poświęconej plikom cookies (zob. POLITYKA COOKIES).

 

 • 1. Definicje

Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszej Polityce mają następujące znaczenie:

 • dane osobowe – w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować;
 • przetwarzanie – w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Administrator – w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO oznacza administratora danych, a więc podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Ilekroć w niniejszej Polityce mowa o Administratorze rozumie się przezeń podmiot, którym jest PRM Grupa, z siedzibą we Wrocławiu (50-077), przy ul. Kazimierza Wielkiego 1, REGON medyczny 022476412-00048, nr Księgi Rejestrowej 000000239349, samodzielnie decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych;
 • Podmiot przetwarzający (Procesor) – w rozumieniu art.4 pkt 8) oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
 • Odbiorca danych – w rozumieniu art.4 pkt 9 oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;

Jeżeli chcą Państwo poznać szczegóły pozyskiwania i wykorzystywania przez nas Pani/Pana danych osobowych, zachęcamy do zapoznania się z niniejszym dokumentem Polityki Prywatności.

 • 2. Administrator danych i Inspektor Ochrony Danych
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PRM Grupa, w skład której wchodzi PRM Partner Sp. z o.o. o nr KRS 0000805629, NIP 9522200010, REGON 3844510009, PRM Accounting Sp. z o.o. o nr KRS 0000835651, NIP 9522205237, REGON 385845035, oraz PRM Stowarzyszenie o nr KRS 0000240612, NIP 7122988921, REGON 060061176 z siedzibą w Warszawie (04-647), przy Widocznej 37, dalej jako: PRM Grupa.
 2. Możesz się z nami skontaktować:
 1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się nawiązać kontakt w następujący sposób:
· listownie, na adres:

PRM Grupa, ul. Widoczna 37, 04-647 Warszawa

z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych, IOD lub ochrona danych osobowych

przez adres e-mail: iod@prmpartner.pl
 • 3. Jakie dane pozyskujemy i jak je wykorzystujemy?
 1. Za każdym razem, gdy poprosimy o podanie jakichkolwiek danych osobowych, poinformujemy Panią/Pana dokładnie o warunkach ich przetwarzania.
 2. Państwa dane osobowe możemy również uzyskać, przy kontakcie z Państwa strony – zarówno osobistym, jak również, gdy Państwo do nas napiszą lub zadzwonią. Państwa dane mogą być wykorzystywane przez PRM Grupa między innymi w następujących celach:
 • w związku ze świadczeniem usług przez PRM Grupa, tj. w celu podjęcia działań dążących do zawarcia umowy w związku z Państwa żądaniem, zawarcia takiej umowy, a w przypadku zawarcia umowy pomiędzy Panią/Panem i PRM Grupa również w celu realizacji zawartej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, do czasu całkowitej realizacji przedmiotu umowy lub do czasu jej rozwiązania lub wygaśnięcia;
 • w przypadku korzystania przez Panią/Pana z usług świadczonych odpłatnie lub finansowanych ze środków publicznych w ramach refundacji, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PRM Grupa, w tym wynikających z ustaw rachunkowych i podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z brzmieniem tych ustaw, przez okres wynikający z przepisów w nich zawartych;
 • udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Panią/Pana zapytanie do PRM Grupa – w oparciu o konieczność realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci udzielenia odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do czasu udzielenia odpowiedzi na to zapytanie lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
 • komunikacji z Państwem, w oparciu o konieczność realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci nawiązania i podtrzymania komunikacji z Panią/Panem, jako naszym klientem lub użytkownikiem naszych serwisów, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym z uwagi na konieczność wykorzystania technologii Cookies dla poprawnego funkcjonowania tej możliwości komunikacji z Państwem, zgodnie z art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody na wykorzystanie technologii Cookies.

Dane w tym celu możemy przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody na wykorzystanie technologii Cookies (sprawdź naszą Politykę cookies);

 • prowadzenia marketingu produktów i usług własnych – na podstawie realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego usług własnych, a więc art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym zgodnie z przepisami art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne potrzebujemy dodatkowej zgody na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji w celu prowadzenia działań marketingowych. Dane w tym celu możemy przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych drogą elektroniczną;
 • do tworzenia statystyk oraz zestawień, które będą służyć poprawie skuteczności prowadzonych przez nas działań marketingowych i budowie strategii biznesowej – w zdecydowanej większości takie statystyki tworzone są w oparciu o dane nieosobowe lub dane zanonimizowane. W przypadku, gdy do tego celu będą wykorzystywane dane osobowe, ich przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o konieczność realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci prowadzenia działań analitycznych i statystycznych mających na celu nasz rozwój, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • Państwa dane mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, które mogą wyniknąć w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez PRM Grupa. W takim przypadku Pani/Pana dane będą wykorzystywane w oparciu o konieczność realizacji prawnie uzasadnionego interesu PRM Grupa w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń.

Po tym okresie Państwa dane zostaną bezpowrotnie usunięte z bazy danych PRM Grupa.

 • 4. Kto może mieć dostęp do Państwa danych?
 1. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, w zakresie niezbędnym do realizacji powyżej wskazanych celów ich przetwarzania. Są to podmioty współpracujące z PRM Grupa, tj. kancelarie prawne, podatkowe oraz podmioty świadczące usługi na rzecz PRM Grupa na podstawie odrębnie zawartych umów powierzenia (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT, obsługę księgową).
 2. Państwa dane mogą być również przekazywane organom uprawnionym do dostępu do nich zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. policja).
 3. Dodatkowo, jeżeli wyrazicie Państwo zgodę lub będziecie żądać, PRM Grupa może udostępniać Państwa dane osobowe również innym podmiotom, upoważnionym przez Panią/Pana.
 4. Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym jednak przypadku PRM Grupa zadba o zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń tak, by zapewnić ochronę osobie, której dane dotyczą. Transfer danych do państw poza EOG może mieć związek np.
 • z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook),
 • 5. Informacje dla użytkowników korzystających z Facebooku lub Linkedin

 

 1. Facebook

Fanpage PRM Partner Sp. z o.o., PRM Accounting Sp. z o.o.  i PRM Stowarzyszenie, są dostępne w ramach www.Facebook.com strony internetowej.

Warunki i zasady korzystania z danych osobowych na stronie internetowej można znaleźć w: https://www.facebook.com/privacy/policy.

 1. Linkedin

Nasz profil w Linkedin.com dostępny w ramach Linkedin.com strony internetowej.

Warunki i zasady korzystania z danych osobowych na stronie internetowej można znaleźć w:

https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 1. PRM Grupa jako Administrator danych osobowych może zobaczyć informacje o wizytach statystycznych w swoim profilu, odwiedzających, ich działaniach i komentarzach.
 2. Dane osobowe są przetwarzane za każdym razem, gdy używasz przycisku: “Lubię to”, i “udostępnij”. Gromadzone dane osobowe to:
 • Imię i nazwisko lub Nick
 • nr ID,
 • zdjęcie profilowe lub inne zdjęcia (w tym prywatne obrazy),
 • treść komentarzy,
 • automatycznie zbierane dane techniczne o wizytach w sieci społecznościowej.
 1. Prowadzenie profili w sieciach społecznościowych służy promocji i budowaniu naszej marki. Działania służą pozyskiwaniu i utrzymywaniu powiązań biznesowych, co stanowi realizację prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe przetwarzane są w celach statystycznych, a także reklamowych realizowanych za pomocą narzędzi udostępnianych przez aplikacje poszczególnych serwisów społecznościowych – również w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • 6. Prawa przysługujące Pani/Panu
 1. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Państwa dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 4. prawo wycofania zgody,
 5. prawo dostępu do danych osobowych,
 6. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 7. prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych, tylko w sytuacji, jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 8. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 9. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
 10. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych.
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pisząc:

Urząd Ochrony Danych Osobowych,

 1. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

 • 7. Bezpieczeństwo danych
 1. Zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.
 2. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe.
 3. PRM Grupa zastrzega sobie prawo do zmian w treści Polityki Prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.