+48 22 250 29 29 info@prmgrupa.pl Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00
+48 22 250 29 29 info@prmgrupa.pl Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Klauzula informacyjna PRM Grupa

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez PRM Grupa, z siedzibą w Warszawie (04-647), przy ul. Widocznej 37 w związku z wymogami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.

 1. Administrator danych osobowych
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest PRM Grupa, w skład której wchodzi PRM Partner Sp. z o. o., o nr KRS 0000805629, NIP 952 22 00 010, REGON 3844510009, PRM Accounting Sp. z o. o., o nr KRS 0000835651, NIP 952 22 05 237, REGON 385845035, oraz PRM Stowarzyszenie o nr KRS 0000240612, NIP 712 298 89 21, REGON 060061176 z siedzibą w Warszawie (04-647), przy Widocznej 37, dalej jako: PRM Grupa.

Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:

 1. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:

– listownie na adres: PRM Grupa, ul. Widoczna 37, 04-647 Warszawa z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych, IOD lub ochrona danych osobowych lub  

– przez e-mail: iod@prmpartner.pl

 1. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

 Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby:

 • móc świadczyć usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 • zarządzać udzielaniem przez nas usług;
 • dokonać rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
 • obsłużyć przekazane opinie i zgłoszenia;
 • przekazać materiały promujące produkty i usługi;
 • archiwizować Pani/Pana dane zgodnie z przepisami prawa,
 • dochodzić i bronić się przed roszczeniami;
 • realizować wnioski dotyczące Państwa praw wynikających z RODO;

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych to:

 • udzielanie świadczeń związanych z pomocą społeczną, realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, udzielanie świadczeń w zakresie pomocy społecznej, a także zarządzanie udzielaniem tych usług. Tego rodzaju przetwarzanie regulowane jest przepisami prawa, w szczególności: ustawy pomocy społecznej i odbywa się w związku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO;
 • Państwa zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii w celach innych niż związane z procesem leczenia, w związku z art. 9 ust. 1 lit. a RODO,
 • Realizacja umowy na świadczenie usług oraz objęcia umową opieki medycznej, w związku z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym bezpośrednio w treści zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • Nasz uzasadniony interes, w związku z art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na:
  • dochodzeniu roszczeń, obronie przed roszczeniami i obsługą reklamacji,
  • obsłudze przekazanych zgłoszeń i opinii,
 • prowadzeniu marketingu i sprzedaży zgodnie z wyrażonymi przez Ciebie preferencjami dotyczącymi treści oraz kanałami komunikacji;
 • obowiązujące przepisy prawa, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO dotyczące
  w szczególności:
  • prowadzenia rozliczeń finansowych, podatkowych i archiwizacji tych danych w szczególności w związku z ustawą o rachunkowości,
  • realizacji Twoich praw wynikających bezpośrednio z RODO;
 • podejmowania działań w celu prewencji chorób w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym w dziedzinie zdrowia w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których dokonywane jest przetwarzanie, a także:

 • przez 3 lata – w dochodzeniem i obroną przed roszczeniami w związku ze zrealizowanymi usługami;
 • przez 5 lat – na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
 • do czasu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli Państwa dane przetwarzaliśmy na takiej podstawie.
 1. Odbiorcy danych osobowych

 Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe do następujących kategorii odbiorców:

 • podmiotom przetwarzającym dane w Naszym imieniu. Są to podmioty którym zlecamy realizację różnego rodzaju usług, np. IT i marketing.
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa, w szczególności:
  • organom władzy publicznej uprawnionym do pozyskania Państwa danych w związku z prowadzonym postępowaniem;
  • Narodowemu Funduszowi Zdrowia, w ramach realizowania świadczeń z środków publicznych;
 • podmiotom upoważnionym przez Panią/Pana.
 1. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
 2. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Państwa dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 5. prawo wycofania zgody,
 6. prawo dostępu do danych osobowych,
 7. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 8. prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych, tylko w sytuacji, jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 9. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 10. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
 11. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pisząc:

 

Urząd Ochrony Danych Osobowych,

 1. Stawki 2,  00-193 Warszawa

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeśli Państwa dane przetwarzane są w oparciu o zgodę, to przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez negatywnych konsekwencji. Proces ten nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

 1. Przekazywanie danych do Państw Trzecich

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych usług korzystamy z usług jedynie zaufanych dostawców, np. w zakresie wsparcia IT, znajdujących się na terytorium EOG. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza teren EOG.

 1. Obowiązek podania danych

W przypadku korzystania z usług opieki społecznej podanie danych osobowych jest wymogiem przepisów prawa. Podanie danych dla skorzystania z innego rodzaju usług bądź w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych uniemożliwi wykonanie usług lub zawarcie umowy.